बोलपत्र/दरभाउपत्र

बोलपत्र/दरभाउपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती अन्तिम मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1Tender Notice२०७३ बैशाख २४२०७३ जेठ २३राष्ट्रिय किताबखाना(प्रहरी)डाउनलोड गर्नुहोस्
2EXPRESSION OF INTEREST (EOI) On Re-engineering of PPIS२०७३ बैशाख २४२०७३ जेठ ०८राष्ट्रिय किताबखाना(प्रहरी)डाउनलोड गर्नुहोस्