यस किताबखानाका मुख्य कार्यहरु

 • पद दर्ता गर्ने
 • सिटरोल दर्ता गर्ने
 • जन्म मिति कायम गर्ने
 • तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने
 • अवकाशको सूचना पठाउने
 • बसाई सराईको अभिलेख राख्ने
 • उपदान अंक किटान गर्ने
 • निवृत्तिभरण अधिकारपत्र तयार गर्ने
 • पारिवारिक निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र तयार गर्ने
 • नोकरी जोड्ने
 • प्रतिलिपि दिने
 • सम्पति बिवरण राख्ने
 • अभिलेख सूचना सेवा प्रदान गर्ने
 • कर्मचारी बिवरण अद्याबधिक गर्ने
 • Police Personnel Information System (PPIS) प्रणाली सम्बन्धी कार्य
 • प्रहरी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासँग सम्वन्धित आइपर्ने अन्य कार्यहरु ।