डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1कार्यविधि दिग्दर्शन २०७३2074-08-05 डाउनलोड गर्नुहोस्
2प्रहरी किताबखानाको आन्तरिक कार्य संचालन दिग्दर्शन २०७३2074-08-05फाइल उपलब्ध छैन
3बार्षिक कार्य प्रगति विवरण २०७९-०८०२०८१ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना२०८० भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को कार्य प्रगती विवरण२०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
6सम्पत्ति विवरण फाराम२०७८ आषाढ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7किताबखानाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु२०७६ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8बार्षिक कार्य प्रगति विवरण 2074/075२०७५ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9सुचना हक सम्बन्धी ऐन २०६४२०७५ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10२०७५/०१/१२ मा गरिएको निर्णयहरु२०७५ बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५२०७४ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
12सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13EXPRESSION OF INTEREST (EOI) On Re-engineering of PPIS२०७३ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14नागरिक वडापत्र२०७२ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्