सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धि सूचना

सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धि सूचना

२०७३ भाद्र २७


   सुचना               सुचना               सुचना                                                   

 

२०७३ भाद्र २८ गते सम्म मात्र सम्पति विवरण दर्ता हुने र सो को लागि कार्यालय खुल्ने वारे प्रहरी कितावखानाको अनुरोध ।

आ.व.२०७२/०७३ को सम्पति विवरण दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद २०७३ साल भाद्र २८ गते सम्म रहेकोमा सो दिन सार्वजानिक विदा परेको भएपनि सम्पति विवरण दर्ताका लागि कार्यालय खुला रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सुचना प्रकाशित गरीएको छ । साथै सो मिति पछी प्राप्त हुने सम्पति विवरण दर्ता नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

सम्पर्क नं९८५११४०००८

९८५१०५३२१६