बिल

क्र.स विवरण व.उ.शी.न . खर्च शिर्षक खरिद प्रकृया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति /संस्था बिल / निबेदन प्राप्त मिति रकम रु. कैफियत
1testtesttesttest0test२०७२ माघ २१1212test